Hotărâri ale Consiliului Local 2022

Hotărârea nr.1 din 07.01.2022 privind aprobarea utilizării definitive a sumei de 1.056.927,35 lei
Hotărârea nr.2 din 07.01.2022 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcţii
Hotărârea nr.3 din 07.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.4 din 18.01.2022 privind utilizarea în anul 2022 a sumei de 350.000 lei din excedentul bugetar, pentru acoperirea golurilor de casă la secțiunea de dezvoltare
Hotărârea nr.5 din 18.01.2022 privind aprobarea începerii investiției ”Înființare infrastructură de încărcare pentru vehicule de transport rutier nepoluant în Comuna Frumosu județul Suceava”
Hotărârea nr.6 din 30.01.2022 privind aprobarea bugetului general centralizat al
Hotărârea nr.7 din 30.01.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală (S.D.L.) a Comunei Frumosu pentru perioada 2021-2027
Hotărârea nr.8 din 30.01.2022 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat
Hotărârea nr.9 din 30.01.2022 privind apartenența unor bunuri imobile la domeniul public
Hotărârea nr.10 din 30.01.2022 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Frumosu pentru activități nonprofit de interes general
Hotărârea nr.11 din 30.01.2022 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivelul comunei Frumosu
HO745D~1
Hotărârea nr.13 din 30.01.2022 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
Hotărârea nr.14 din 30.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.416
Hotărârea nr.15 din 30.01.2022 privind aprobarea contribuției comunei Frumosu la A.D.I. GAZ VALEA MOLDOVIȚEI,
Hotărârea nr.16 din 30.01.2022 pentru aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului pentru efectuarea lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare
Hotărârea nr.17 din 30.01.2022 privind aprobarea achiziționării unui concasor
Hotărârea nr.18 din 30.01.2022 privind aprobarea începerii investiției ”Înființare infrastructură de încărcare pentru vehicule de transport rutier nepoluant în Comuna Frumosu județul Suceava”
Hotărârea nr.19 din 17.02.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea
Hotărârea nr.20 din 17.02.2022 privind aprobarea listei de partizi, a volumului de masă lemnoasă ce se exploatează în anul 2022 precum și modul de valorificare
Hotărârea nr.21 din 17.02.2022 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
Hotărârea nr.22 din 17.02.2022 privind apartenența unor bunuri imobile la domeniul public
Hotărârea nr.23 din 17.02.2022 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al comunei Frumosu judetul Suceava
Hotărârea nr.24 din 17.02.2022 privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând
Hotărârea nr.25 din 17.02.2022 privind vânzarea prin licitaţie publică a unor terenuri
Hotărârea nr.26 din 17.02.2022 privind actualizarea Planului de apărare în situația producerii de seisme și alunecări de teren pe teritoriul comunei Frumosu județul Suceava
Hotărârea nr.27 din 17.02.2022 privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor
Hotărârea nr.28 din 17.02.2022 privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr.29 din 23.02.2022 privind revizuirea Amenajamentului pastoral valabil pentru pajiștile permanente, proprietate privată a comunei Frumosu, județul Suceava,
Hotărârea nr.30 din 23.02.2022 privind închirierea prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare Hotărârea nr.31 din 23.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția
Hotărârea nr.32 din 18.03.2022 privind aprobarea investiției proiectului Modernizarea și eficientizarea iluminatului public pe străzile principale din comuna Frumosu, județul Suceava
Hotărârea nr.33 din 18.03.2022 privind aprobarea investiției proiectului Construirea unei unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile
Hotărârea nr.34 din 18.03.2022 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al comunei
Hotărârea nr.35 din 18.03.2022 privind completarea și modificarea H.C.L. nr.29 din 23.02.2022 privind revizuirea Amenajamentului pastoral
Hotărârea nr.36 din 18.03.2022 privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului Lucrări de refacere sprijiniri galerie
Hotărârea nr.37 din 13.04.2022 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local
Hotărârea nr.38 din 13.04.2022 privind aprobarea contului de execuție la 31.03.2022
Hotărârea nr.39 din 13.04.2022 privind aprobarea inițierii demersurilor de reactualizare a Planului Urbanistic General al comunei Frumosu, județul Suceava și Regulamentului Local de Urbanism
Hotărârea nr.40 din 13.04.2022 privind aprobarea numărului de burse de ajutor social(de boală) pentru elevii de la Școala Gimnazială Ion Șuhane- Frumosu
Hotărârea nr.41 din 13.04.2022 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice
Hotărârea nr.42 din 13.04.2022 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat
Hotărârea nr.43 din 13.04.2022 privind apartenența unor imobile la domeniul public
Hotărârea nr.44 din 13.04.2022 privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând dom.privat
Hotărârea nr.45 din 13.04.2022 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al comunei Frumosu județul Suceava
Hotărârea nr.46 din 13.04.2022 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat
Hotărârea nr.47 din 13.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.48 din 13.04.2022 privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului Hotărârea nr.49 din 13.04.2022 privind acordul Consiliului local Frumosu pentru alimentarea cu energie electrică(branșament electric pe domeniul public) a locuinței particulare
Hotărârea nr.50 din 13.04.2022 privind închirierea unei suprafețe de teren cu destinația de pajiște permanentă
HO069D~1
Hotărârea nr.52 din 12.05.2022 privind închirierea prin atribuire directă sau prin licitație publică cu strigare
Hotărârea nr.53 din 12.05.2022 privind achiziționarea de materiale necesare realizării unor investiții
Hotărârea nr.54 din 18.05.2022 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Ion Șuhane Frumosu (corp A ), din Comuna Frumosu, județul Suceava”
Hotărârea nr.55 din 22.05.2022 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat
Hotărârea nr.56 din 22.05.2022 privind apartenența unor bunuri imobile la domeniul public
Hotărârea nr.57 din 22.05.2022 privind modificarea și completarea unor hotărâri
Hotărârea nr.58 din 22.05.2022 privind revocarea parțială a unei hotărâri adoptată de Consiliul local Frumosu
Hotărârea nr.59 din 22.05.2022 privind modificarea statului de funcţii
Hotărârea nr.60 din 22.05.2022 privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării unei excursii de o zi
Hotărârea nr.61 din 22.05.2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice
Hotărârea nr.62 din 22.05.2022 privind preluarea activității de administrare și întreținere a celor două cimitire
Hotărârea nr.63 din 22.05.2022 privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului
Hotărârea nr.64 din 22.05.2022 privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr.65 din 24.07.2022 privind execuţia bugetului local pe cele două secţiuni
Hotărârea nr.66 din 24.07.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru proiectele finanţate
Hotărârea nr.67 din 24.07.2022 privind virarea unor credite bugetare
Hotărârea nr.68 din 24.07.2022 privind completarea Planului anual de achiziții publice pe anul 2022
Hotărârea nr.69 din 24.07.2022 privind respingerea Proiectului de hotărâre nr.6064 din 11.07.2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice de la
Hotărârea nr.70 din 24.07.2022 privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V1
Hotărârea nr.71 din 24.07.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigrama și Stat de funcții
Hotărârea nr.72 din 24.07.2022 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2022
HOCEEE~1
Hotărârea nr.74 din 24.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.75 din 24.07.2022 privind aprobarea tarifelor referitor la colectarea deșeurilor
Hotărârea nr.76 din 24.07.2022 privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Decolmatare și betonare șanț în zona locuitorului Niga Nicolai
Hotărârea nr.77 din 24.07.2022 privind respingerea solicitării de revocare a Hotărârii Consiliului Local Frumosu nr.51 din 13.04.2022
Hotărârea nr.78 din 06.08.2022 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică de lucrări a obiectivului de investiţii „ Înființare sistem de alimentare cu apă și apă uzată
Hotărârea nr.79 din 06.08.2022 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică de lucrări a obiectivului de investiţii „Amenajare și modernizare grădiniță de copii
Hotărârea nr.80 din 15.08.2022 privind participarea localității Frumosu la “Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public
Hotărârea nr.81 din 29.08.2022 privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietate privată a Comunei Frumosu, aflat în administrarea O.S. Vama
Hotărârea nr.82 din 29.08.2022 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență, ca ajutor de înmormântare
Hotărârea nr.83 din 29.08.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere
Hotărârea nr.84 din 29.08.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul
Hotărârea nr.85 din 29.08.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere
Hotărârea nr.86 din 29.08.2022 privind apartenența unor bunuri imobile la domeniul public
Hotărârea nr.87 din 29.08.2022 privind respingerea solicitării de revocare totală a Hotărârii Consiliului Local Frumosu nr.62 din 22.05.2022
Hotărârea nr.88 din 29.08.2022 privind modificarea H.C.L. nr.44 din 13.04.2022 privind completarea Inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al comunei Frumosu
Hotărârea nr.89 din 29.08.2022 privind vânzarea prin licitaţie publică a unor terenuri
Hotărârea nr.90 din 06.09.2022 privind rectificarea bugetului local și virarea unor credite bugetare
Hotărârea nr.91 din 29.09.2022 privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilității Scrisorii de garanţie nr. 2613.03.2018 necesară implementării proiectului de in
Hotărârea nr.92 din 29.09.2022 privind aprobarea Acordului de Cooperare între Comuna Frumosu,județul Suceava din România și Satul Pojăreni, Raionul Ialoveni din Republic
Hotărârea nr.93 din 29.09.2022 privind rectificarea bugetului local, virarea de credite bugetare și utilizarea parțială a fondului de rezervă aflat la dispoziția Consili
Hotărârea nr.94 din 29.09.2022 privind validarea Dispoziției nr.250 din 27.09.2022
Hotărârea nr.95 din 29.09.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui N. I.
Hotărârea nr.96 din 29.09.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui L. V.
Hotărârea nr.97 din 09.10.2022 privind aprobarea proiectului Creșterea eficienței energetice a Școlii Primare Frumosu, din Comuna Frumosu, județul Suceava și a cheltu
Hotărârea nr.98 din 09.10.2022 privind aprobarea proiectului Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente
Hotărârea nr.99 din 30.10.2022 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat
Hotărârea nr.100 din 30.10.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere
Hotărârea nr.101 din 30.10.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere
Hotărârea nr.102 din 30.10.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere
Hotărârea nr.103 din 30.10.2022 privind completarea Planului anual de achiziții publice pe anul 2022
Hotărârea nr.104 din 30.10.2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice
Hotărârea nr.105 din 30.10.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Frumosu în Comisia de evaluare și asigurare a calității(CEAC), pentru anul școlar 2022-2023
Hotărârea nr.106 din 30.10.2022 privind aprobarea numărului de burse de ajutor social(de boală) pentru elevii de la Școala Gimnazială Ion Șuhane- Frumosu
Hotărârea nr.107 din 30.10.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Frumosu
Hotărârea nr.108 din 30.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.109 din 30.10.2022 privind completarea și actualizarea Inventarului bunurilor imobile aparținând
Hotărârea nr.110 din 30.10.2022 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al comunei Frumosu județul Suceava
Hotărârea nr.111 din 30.10.2022 privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele Reparații pod în zona Marcușeni, sat Deia și Reparații pod în zona
Hotărârea nr.112 din 30.10.2022 privind rectificarea bugetului local, majorarea și utilizarea fondului de rezervă aflat la dispoziția Consiliului local
Hotărârea nr.113 din 30.10.2022 privind execuţia bugetului local pe cele două secţiuni
Hotărârea nr.114 din 30.10.2022 privind revocarea totală sau parțială a unor hotărâri adoptate
HO475B~1
Hotărârea nr.116 din 30.10.2022 privind exprimarea acordului Consiliului local Frumosu pentru construirea de către numitul B. D. A. a unei anexe amplasată în vecinătatea
Hotărârea nr.117 din 30.10.2022 privind actualizarea normativului propriu de cheltuieli privind consumul de carburanți pentru autovehiculele și utilajele din dotarea U.A.T. Frumosu
HOC1A8~1
Hotărârea nr.119 din 30.10.2022 privind aprobarea prețurilor de referință pentru producția anului 2023
Hotărârea nr.120 din 30.10.2022 privind actualizarea indicatorilor economici aferenti proiectului Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Ion Șuhane Frumosu
Hotărârea nr.121 din 30.10.2022 privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a comunei Frumosu
Hotărârea nr.122 din 30.11.2022 privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a comunei Frumosu
Hotărârea nr.123 din 04.11.2022 privind debranșarea de la rețeaua de canalizare a Școlii Gimnaziale ,,Ion Șuhane” Frumosu a chioșcului alimentar
Hotărârea nr.124 din 04.11.2022 privind aprobarea achiziționării unui generator curent electric automatizat
Hotărârea nr.125 din 04.11.2022 privind actualizarea Consiliului Comunitar Consultativ cu atribuţii în protecţia şi promovarea drepturilor copilului la nivelul comunei Frumosu
Hotărârea nr.126 din 04.11.2022 privind actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, echipă organizată la nivelul Comunei Frumosu
Hotărârea nr.127 din 04.11.2022 privind rectificarea bugetului local Hotărârea nr.128 din 04.11.2022 privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Frumosu, pentru activităţi nonprofit
Hotărârea nr.129 din 04.11.2022 privind aprobarea investiției Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Frumosu județul Suceava
Hotărârea nr.130 din 04.11.2022 privind aprobarea investiției Eficientizarea consumurilor de energie electrică prin investiții în capacități de producere de energie din surse regenerabile
Hotărârea nr.131 din 04.11.2022 privind alocarea sumelor necesare pentru manifestările prilejuite de organizarea ,,Bradului de Crăciun 2022
Hotărârea nr.132 din 15.11.2022 privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al comunei Frumosu județul Suceava
Hotărârea nr.133 din 15.11.2022 privind aprobarea și implementarea proiectului
Hotărârea nr.134 din 15.11.2022 privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr.135 din 15.11.2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice
28.11.2022
Hotărârea nr.136 din 28.11.2022 privind participarea Comunei Frumosu la implementarea proiectului din investiția I.4
Hotărârea nr.137 din 28.11.2022 privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr.138 din 28.11.2022 pentru respingerea Proiectului de hotărâre nr.9773 din 18.11.2022
Hotărârea nr.139 din 28.11.2022 privind completarea Planului anual de achiziții publice pe anul 2022
Hotărârea nr.140 din 28.11.2022 privind aprobarea tăierii arborilor din incinta celor două cimitire
Hotărârea nr.141 din 28.11.2022 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului denumit Școala cu clasele I-IV nr.2 Frumosu

Hotărârea nr.142 din 06.12.2022 privind aprobarea proiectului ,,Eficientizarea consumului de energie electrică la UAT COMUNA FRUMOSU, JUDEȚUL SUCEAVA(1)
Hotărârea nr.143 din 06.12.2022 privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat
Hotărârea nr.144 din 16.12.2022 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV
Hotărârea nr.145 din 16.12.2022 privind aprobarea investiției Construire clădire socială cu unități locative
Hotărârea nr.146 din 16.12.2022 privind aprobarea investiției Modernizare și extindere construcție agricolă
Hotărârea nr.147 din 29.12.2022 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023
Hotărârea nr.148 din 29.12.2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ(1)
Hotărârea nr.149 din 29.12.2022 privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pe anul 2023(1)
Hotărârea nr.150 din 29.12.2022 privind decontarea navetei cadrelor didactice
Hotărârea nr.151 din 29.12.2022 privind aprobarea listei de partizi, a volumului de masă lemnoasă ce se exploatează în anul 2023
Hotărârea nr.152 din 29.12.2022 privind aprobarea protocolului de colaborare cu S.N.A.M.(1)
Hotărârea nr.153 din 29.12.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Frumosu
Hotărârea nr.154 din 29.12.2022 privind completarea și actualizarea Inventarului bunurilor imobile aparținând dom.privat
Hotărârea nr.155 din 29.12.2022 privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a comunei Frumosu(1)
Hotărârea nr.156 din 29.12.2022 privind respingerea solicitării de revocare a Hotărârii Consiliului Local Frumosu nr.123 din 04.11.2022
Hotărârea nr.157 din 29.12.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de salubrizare


Sari la conținut